Odszkodowanie i zadośćuczynienie

Przeróżne dobra chronione prawem są obiektem naruszeń ze strony państwa, jego organów lub funkcjonariuszy albo osób prywatnych, w takich sytuacjach prawo przewiduje środki, które mają na celu rekompensatę strat majątkowych w postaci odszkodowania oraz krzywd niemajątkowych w postaci zadośćuczynienia. Oferta kancelarii obejmuje prowadzenie spraw takich, jak :

1. roszczenia z czynów niedozwolonych:

a) odszkodowanie za szkodę majątkową,

b) odszkodowanie i zadośćuczynienie za szkodę na osobie,    

2. odszkodowanie za szkodę na mieniu wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,

3. zadośćuczynienie za naruszenie dobra osobistego,  

4. zadośćuczynienie za naruszenie osobistych praw autorskich,  

5. odszkodowanie za naruszenie autorskich praw majątkowych, 

6. odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie,  

7. odszkodowanie lub zadośćuczynienie w procesie karnym od skazanego na rzecz pokrzywdzonego.  

Prawo cywilne przewiduje możliwość dochodzenia odszkodowania w przypadku, gdy z winy innej osoby zostaje wyrządzona szkoda majątkowa. W przypadku szkody na osobie można się domagać także zadośćuczynienia za krzywdę.
W razie naruszenia dóbr osobistych można oprócz np. przeprosin żądać zapłaty zadośćuczynienia, a jeżeli efektem naruszenia jest również szkoda majątkowa także wyrównania straty. Podobne środki ochrony przewiduje również prawo autorskie.

Prawo karne dopuszcza możliwość ubiegania się o odszkodowanie i zadośćuczynienie za wykonanie kary w przypadku późniejszego uniewinnienia. Tak samo jak w przypadku niewątpliwie niesłusznego tymczasowego aresztowania lub zatrzymania.

W razie skazania sprawcy przestępstwa można domagać się już w procesie karnym odszkodowania lub zadośćuczynienia od skazanego na rzecz pokrzywdzonego. Nie wyłącza to dochodzenia niezaspokojonej części roszczenia w procesie cywilnym.

Oferta kancelarii obejmuje prowadzenie spraw przeciwko sprawcom naruszeń oraz ubezpieczycielom. Jeżeli czują się Państwo pokrzywdzeni przez organy państwa, osoby prywatne lub ubezpieczycieli, zapraszam do kontaktu.