PRAWO CYWILNE

Oferta z zakresu prawa cywilnego obejmuje pomoc prawną w postaci doradztwa i reprezentacji w zakresie stosunków majątkowych pomiędzy osobami fizycznymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi mającymi zdolność prawną.

Kancelaria specjalizuje się w następujących sprawach:

Roszczenia z umów:

 1. nieważność umowy,  
 2. uznanie umowy za bezskuteczną w stosunku do osoby trzeciej,  
 3. zmiana lub rozwiązanie umowy z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków,  
 4. żądanie zawarcia umowy przyrzeczonej w umowie przedwstępnej,  
 5. ustalenie istnienia lub nieistnienia umowy,  
 6. niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.

Stosunki umowne charakteryzują się ogromną różnorodnością i mnogością możliwych konstrukcji zgodnie z zasadą swobody umów. Niestety często też kontrahenci bywają nierzetelni lub zmieniają się obiektywne okoliczności i możliwości wykonania umowy i dochodzi do sporów, które można rozstrzygnąć dopiero w sądzie. Zdarza się, że osoba zawiera umowę, która już w momencie zawarcia jest nieważna, gdyż jest np. sprzeczna z zasadami współżycia społecznego, w innych przypadkach (np. wyzysku) można żądać jej unieważnienia. W przypadku zawarcia umowy przedwstępnej pod pewnymi warunkami można żądać zawarcia umowy w niej przyrzeczonej. W razie nadzwyczajnej zmiany stosunków jak np. pandemia można żądać zmiany umowy lub nawet jej rozwiązania. Oczywiście w przypadku niewykonania umowy lub nienależytego wykonania wierzyciel też może skorzystać z szeregu środków, aby wyrównać poniesione straty.

Oferta kancelarii z zakresu umów obejmuje wnoszenie pozwów, apelacji i wszystkich innych pism procesowych w postępowaniach przed sądem I i II instancji i Sądem Najwyższym oraz udział w ewentualnych negocjacjach lub pozasądowym rozwiązywaniu sporów po stronie Klienta.

Własność i inne prawa rzeczowe:

 1. służebność drogi koniecznej, 
 2. stwierdzenie zasiedzenia,  
 3. zniesienie współwłasności,  
 4. żądanie wydania rzeczy posiadanej bez tytułu prawnego,  
 5. żądanie zaniechania naruszania własności w inny sposób niż pozbawienie władztwa, 
 6. roszczenie o wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy, zwrot pożytków i naprawienie szkody z powodu pogorszenia rzeczy,  
 7. ustanowienie służebności przesyłu, 
 8. roszczenie o przywrócenie posiadania i zaniechanie naruszeń. 
 

Prawo rzeczowe dotyka tak istotnej kwestii jak własność, a zwłaszcza własność nieruchomości jako najważniejszego składnika majątku. Oferta kancelarii obejmuje wszelkie sprawy związane z nabyciem własności, zarządzaniem własnością, w tym współwłasnością, oraz ochroną własności przed naruszeniami. Oferta kancelarii obejmuje także kwestie posiadania. Podobnie jak w przypadku roszczeń z umów jest to doradztwo, tworzenie i wnoszenie wszelkich pism procesowych oraz reprezentacja Klientów przed sądami wszystkich instancji.

Bezpodstawne wzbogacenie:

Każdy, kto uzyskał korzyść majątkową bez podstawy prawnej kosztem innej osoby, jest obowiązany do jej zwrotu lub zwrotu wartości. Oferta kancelarii obejmuje pełną pomoc prawną w każdej sytuacji, gdy Klient chce odzyskać korzyść majątkową, która znalazła się w majątku innej osoby wbrew jego woli bez podstawy prawnej.

Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika:

W realiach gospodarczych zdarza się, że nierzetelny dłużnik pozbywa się majątku na rzecz osób trzecich, zwykle rodziny lub innych osób bliskich, wskutek czego staje się niewypłacalny w ogóle lub bardziej niewypłacalny niż wcześniej i udaremnia w ten sposób odzyskanie należności wierzyciela. Środkiem na takie działania jest tzw. actio pauliana, czyli pozew lub zarzut o uznanie takiej czynności za bezskuteczną w stosunku do wierzyciela. Kancelaria oferuje pełną pomoc prawną w takiej sprawie.

Jeżeli mają Państwo problem w zakresie stosunków majątkowych z dziedziny prawa cywilnego, zapraszam do kontaktu.